O Fundacji

Misją Fundacji jest opieka nad informatycznymi projektami muzealnymi w tradycyjnym, eksponatowym rozumieniu, propagowanie idei demosceny jako pionierskiego procesu twórczego sztuki cyfrowej oraz szerokie dzielenie się stale rozwijanym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą ze świata informatyki.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI:

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA

opieka nad zbiorami muzealnymi z zakresu informatyki, komputerów, grafiki komputerowej, modelowania 3D, laserowej i mechanicznej obróbki materiałów  a także upowszechnianie i promowanie, niematerialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest „Demoscena”

POPULARYZACJA WIEDZY

realizacja materiałów edukacyjnych i dokumentalnych z dziedziny technologii informatycznej, digitalizacji, cyfryzacji, historii informatyki oraz edukacja i krzewienie odpowiedzialnych zachowań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz świadomego korzystania z narzędzi technologicznych, cyfrowych i informatycznych

ANIMACJA SPOŁECZNA

współtworzenie projektów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i adaptacji na rynku pracy, organizowanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla różnych grup społecznych i wiekowych również przy zastosowaniu e-narzędzi wykorzystujących możliwości ICTs

AKTYWIZACJA KULTRALNO-ROZRYWKOWA

organizowanie imprez charakterze technologicznym, cyfrowym, gamingowym, demoscenowym, o zasięgu regionalnym międzynarodowym oraz w rzeczywistości VR w celu wspierania i łączenia twórczości artystycznej z cyfrową, jak również podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności terytorialnych i w przestrzeni wirtualnej

PROMOCJA ZDROWIA

propagowanie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, ICTs, technologii VR, innych narzędzi informatycznych w celu zapobiegania formom uzależnienia od cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom cyfryzacji społeczeństwa poprzez aktywizację społeczno-kulturową, rekreację ruchową, a także prowadzenie szkoleń i warsztatów o tematyce prozdrowotnej

BADANIA NAUKOWE

prowadzenie prac badawczych w zakresie ochrony i odtwarzania eksponatów muzealnych a także współudział i wspieranie interdyscyplinarnych badań naukowych i społecznych z zakresu konsekwencji  stosowania ICTs, cyfryzacji, sztucznej inteligencji oraz związanych w tym etycznych, społecznych i biznesowych aspektów

BIZNES

opracowywanie, wdrażanie programów i projektów w zakresie nowoczesnych technologii oraz tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności, rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny w tym świadczenie usług doradczych, edukacyjnych, szkoleniowych, trenerskich dostosowanych do potrzeb przedsiębiorczości, środowiska biznesowego oraz aktywności zawodowe

EKOLOGIA

pozyskiwanie i odzyskiwanie starego, zużytego sprzętu komputerowego, następnie poddawanie go renowacji, regeneracji i konserwacji do wtórnego użytkowania, dla celów edukacyjnych oraz muzealno-kolekcjonerskich; edukowanie i krzewienie prawidłowych wzorców i postaw w obszarze postępowania z elektroodpadami