Pomoc Psychologiczna

Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe) dla dzieci i młodzieży m.in. z grup defaworyzowanych (np. rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin dysfunkcyjnych) w zakresie:

– zajęć psychoedukacyjnych doskonalących umiejętności komunikacyjne i społeczne oraz łagodzących negatywne skutki izolacji społecznej wywołanej pandemią COVID-19,

– warsztatów psychologicznych z zakresu budowania świadomości cyfrowej, przeciwdziałania uzależnieniom od cyfryzacji i nowoczesnych technologii

Oferowane wsparcie psychologiczne ma na celu:

– wielopłaszczyznowe usprawnianie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez uwalnianie twórczego potencjału, przełamywanie oporów psychicznych oraz łagodzenie napięć emocjonalnych,

– prewencję i przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży poprzez generowanie, stworzenie lub kierunkowanie zainteresowań